Kurumsal Finansman

©️ PLATON‘un en temel ilkesi kurumsal müşterilerine kaliteli bir finansal danışmanlık hizmeti sunmaktır. Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerinin finansal, stratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermektedir. PLATON, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu alanda gösterdiği başlıca hizmetler:

İşletme Finansmanı

Faaliyetlerin devamının sağlanabilmesi için gerekli olan çalışma sermayesidir. Faaliyetler devamlılık gösterdiği sürece iş hacminde meydana gelen artış, alım satım ve stok politikası değişimleri veya teknolojik değişiklikler nedeni ile firmaların işletme finansmanı ihtiyacı da değişikliğe uğramaktadır. İşletme sermayesinin gereğinden fazla veya eksik olması firmalar için fırsat maliyeti doğurabileceği gibi büyük riskler de doğurabilmektedir.

 • İşletme ve/veya yatırım sermayesi ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 • İhtiyaca uygun optimum finansman kaynağının sağlanması.
 • Kredi maliyetlerinin optimizasyonu ile en uygun kredi türünün seçilmesi.
 • İşletme sermayesi için pazarlık ve finansman modelinin oluşturulması ve finansörlerle ilişkilerin kurulması.
 • Tüm kredi tahsis sürecinin tek elden ve profesyonelce yönetiminin sağlanması.
 • Kredi tahsisi sonrası fiyat araştırması ve analizi

Yatırım ve Proje Finansmanı

©️ PLATON‘un uzman ekibi, proje finansmanı danışmanlığı hizmeti kapsamında müşterilerimizin yatırım projeleri çeşitli senaryolar altında incelenmekte, risk ölçümünü destekleyecek şekilde yatırımın çeşitli aşamalarda karşılaşabileceği riskler tespit edilmekte ve bu risklerin ne şekilde önlenebileceği konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Yatırımın finansal kurgusu sistematik bir şekilde analiz edilmekte ve analiz sonuçları kreditör kuruluşlar ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşılabilecek bir formatta müşterilerimize sunulmaktadır.Hazırlanan analitik ve dinamik finansal modeller ile yatırımın derinlemesine analizi sağlanırken aynı zamanda model içerisinde çeşitli senaryolarla yatırım test edilmekte, makroekonomik gelişmeler, maliyet artışları, fiyat değişiklikleri, süre aşımları gibi hassasiyet konuları ile yatırımın değerliliği ölçülmektedir.

Proje Finansmanı Danışmanlığı:

 1. Yatırım analizi ve finansman yapısının kurulması, kreditör ve yatırımcı bilgilendirme dokümanının (information memorandum) hazırlanması
 2. Proje için uygun kuruluşlarla paylaşılarak yatırımın detaylı olarak sunulması
 3. Yatırımın gerekli finansmanının sağlanması için ilgili kuruluşlarla sürecin yönetilmesi olmak üzere 3 temel aşamadan oluşmaktadır.

İşletmelerin uzun vadeli yatırımları bilanço yapısının bozulmaması için uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir. Bu süreçte yatırımın fizibilitesi, yaratacağı ek nakit akışı ve geri dönüşü, firmanın kredibilitesi kadar önem arz etmektedir. Yatırımın fizibilitesinin finans kuruluşlarına mutlaka detaylı olarak sunulması ve yaratacağı nakit akışları ile kredi vadesinin uyumlu olması beklenmektedir. Proje finansmanında ise firma kredibilitesi yanında asıl önem arz eden husus, kredinin geri ödenmesinde esas olarak söz konusu projenin yaratacağı nakit akışı ile karları olacaktır. Proje finansmanında şirketten ziyade, projenin varlıkları ve ileriye dönük nakit akışı beklentisi verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilmektedir.

Başarılı bir proje finansmanı düzenlemesinde firma sahiplerine göreceli olarak daha az miktarda bir teminat yükü düşerken, kreditörler farklı mali araçlarla sağlanan garantiler sayesinde riskleri azaltabilmektedir.

 • İş planının incelenmesi ve projenin değerlendirilmesi
 • Proje nakit akımlarının tahmini projeksiyonunun yapılması
 • Toplam yatırım tutarının hesaplanması ve optimum borç/öz kaynak oranının hesaplanması
 • Kreditör kuruluşlara sunumunun yapılması ve proje takibinin yapılması
Investment and Project Finance

Finans Analiz ve Değerlendirme

©️ PLATON finansal analiz danışmanlığı, tüm finansal faaliyetlerin mali tablolar eşliğinde analizlerinin yapılarak, neden sonuç ilişkilerinin incelenmesi ve şirketlerin finansal durumlarının ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Finansın etkin yönetimi işletmelerin tam kapasite ile çalışabilmesi, üretime kesintisiz devam edebilmesi, iş hacminin büyüyebilmesi, borçların ödenememesi riskinin azaltılması, işletmenin kredi değerliliğinin artırılması, olağanüstü geçiş dönemlerinde zor duruma düşmesinin önlenmesi, faaliyetlerin karlı ve verimli bir biçimde yürütülmesi açısından kritik önem arz etmektedir.

 • Son üç yıllık ve ara dönem mali verilerinin banka mali tahlil formatında görünümün değerlendirilmesi.
 • Firmalarda saptanan ve farklılık arz eden bilanço kalemleri üzerinden mali tabloların optimizasyonunun yapılması.
 • TCMB sektör bilanço verileri ile karşılaştırma yapılarak sektörel ortalamaların analiz edilmesi, farklıkların tespiti ve düzenlenmesi.
 • Oran analizi tablolarının oluşturulması.
 • Firmaların net işletme sermayesi, aktif, pasif, öz sermaye durumlarının belirlenmesi.
 • Stok, alacak ve borç ödeme devir hızlarının saptanarak işletme sermayesi açığına neden olan kalemlerin analiz edilmesi ve işletme finansmanı açığının düşürülmesi.
 • Şirket değerlemesi tespitinde kullanılacak EBITDA’nın analiz edilmesi ve şirket değerinin hesaplaması.
 • Kullanılan kredilerin genel analizinin yapılması ve fiyat, vade ve faiz oranlarının optimize edilmesi.

Yeniden Yapılandırma

Müşterilerin yeniden yapılanma alternatiflerini değerlendirmelerine, en doğru planı uygulamalarına, kurumsal finansman faaliyetlerini geliştirmelerine ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geniş kapsamlı hizmetler sunuluyor.

 • Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin belirlenmesi
 • Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ile finansal sorunlar için alternatif çözümler önerilmesi
 • Mali borçların yeni iş planına göre planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi,
 • Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi,
 • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi

Alternatif Finansman Kaynakları

Gelişen piyasa şartları ve finansal enstrümanlar, finansman ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde işletmelere çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Klasik finansman tekniklerinin yanında bu ürünlerin kullanımı gerek çeşitlilik sağlanması gerekse maliyet avantajları ve risk yönetimi açısında günümüzde firmalar için büyük önem arz etmektedir.

 • Her türlü finansal kiralama (Leasing) işlemleri oluşturulması, başvuru dosyalarının hazırlanarak sunulması, pazarlık ve finansman modelinin oluşturulması
 • Her türlü Faktoring işlemleri oluşturulması, başvuru dosyalarının hazırlanarak sunulması, pazarlık ve finansman modelinin oluşturulması.
 • Forfaiting işlemleri oluşturulması, başvuru dosyalarının hazırlanarak sunulması, pazarlık ve finansman modelinin oluşturulması.

Devlet Destek ve Teşvikleri

Günümüzde firmlara sağlanan teşvik kavramının gerekliliği artık tartışma konusu olmaktan çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler tarafından farklı oran ve şekillerde uygulanır hale gelmiştir. Türkiye’deki teşvik politikaları, teşvik uygulamaları çerçevesinde devlet desteklerinin, özel sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda girişimcilerin gelişmiş ülkelerde ve bilgi ekonomisinin gelişmesiyle dünya piyasasında önemli rol kazanması nedeniyle, dünya genelinde işletdmeler yönelik teşvikler ve yeni stratejiler uygulanmaya başlanmıştır.

©️ PLATON olarak Türkiye’de değişik sektörlerde faaliyet gösteren firmaların genel ve özellikle finansman sorunları ve firmalara yönelik devlet teşvikleri incelenerek çözüm önerileri sunulmaktadır:

 • KOSGEB Destekleri (Hibe / Kredi)
 • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
 • Ekonomi Bakanlığı Destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Teknokent Destekleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
Government Supports and Incentives